نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

STV.D Air Quality Transmitter, eTVOC + eCO2

ترانسمیتر کیفیت هوا مدل Stv.D با قابلیت اندازه گیری Etvoc+Eco2

                                       eTVOC + eCO2 measurements, good choice for home and office applications,

duct type, 2 analog outputs, modbus/rs485, display, 2x relays, buzzer

Stv.R Air Quality Transmitter, Etvoc + Eco2

ترانسمیتر کیفیت هوا مدل STV.R با قابلیت اندازه گیری eTVOC+eCO2

eTVOC + eCO2 measurements, good choice for home and office applications, room type, 2 analog outputs, modbus/rs485, display, 2x relays, buzzer

STV.W Air Quality Transmitter, eTVOC + eCO2

ترانسمیتر کیفیت هوا مدل Stv.W با قابلیت اندازه گیری Etvoc+Eco2

                                                       eTVOC + eCO2 measurements, good choice for home and office applications, wall type, 2 analog outputs, modbus/rs485, display, 2x relays, buzzer