واحدهای تهویه هوا

در ساختمانهای آپارتمانی، کانالهای تهویه هوا از پشت بام جهت تامین هوای پاک و با کیفیت مورد نیاز می باشند. تهویه هوا در آپارتمانها معمولا با آهنگی ثابت انجام می گیرد اگرچه که میزان نیاز به تهویه همیشه ثابت نیست. این موضوع می تواند موجب اتلاف زیاد انرژی گردد.   تهویه هوا در آپارتمانها با کمک تجهیزات اندازه گیری مناسب می تواند بهینه گردد و این لزوما نیازمند سیستمهای اتوماسیون گران قیمت نیست.

کنترل رطوبت هوا، مانیتورینگ کیفیت هوا، تنظیم دور هواکش و تهویه کننده ها، همگی با کمک ترنسمیترها و تجهیزات اندازه گیری مناسب آپارتمانی امکانپذیر است.

واحدهای تهویه هوا