نمونه پروژه های شرکت تمام تدبیر

صنایع غذایی
صنایع غذایی
صنایع-دارویی
صنایع داروی و بهداشتی​
صنایع شیمیایی​
صنایع شیمیایی​
اتاق تمیز​
اتاق تمیز​
صنایع حرارتی و برودتی​
صنایع برودتی​
صنایع ساختمانی​
هوشمند سازی ساختمانی​
دیتاسنتر
دیتا سنتر
صنایع نساجی​
صنایع نساجی​
صنایع توتون وتنباکو​
صنایع توتون وتنباکو​
واحدهای تهویه هوا
واحدهای تهویه هوا
هواسازها
هواسازها
کنترل تهویه مطبوع
کنترل تهویه مطبوع