شركت تمام تدبيراز تجهيزات   PLC و  HMIساخت زيمنس  براي اجراي پروژهاي اتوماسيون صنعتي استفاده مي كند و تاكنون پروژه هاي متعددي را با استفاده از اين تجهيزات انجام داده است.