خدمات شرکت دانش بنیان تمام تدبیر

مشاوره ونظارت

مشاوره و نظارت بر طراحی ، خرید و اجرای  پروژه های اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

ارایه راهکار

ارایه راهکار برای رفع مشکلات سیستم های اتوماسیون موجود در صنایع  و ارتقا آنها

تامین تجهیزات

تامین تجهیزات و انجام سفارشات خارجی از طریق شرکا و همکاران خارج از کشور

طراحی و اجرا

طراحی و اجرای پروژه های اتوماسیون و مانیتورینگ صنعتی